Znak obce Čermná nad Orlicí
oficiální webové stránky obce

Hlavní menu

Modernizace trati - ČASOVÁ OSA

veškeré podkladové informace k průběhu jednání v rámci akce: "Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí - Choceň"

MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU Týniště nad Orlicí – Choceň

ČASOVÁ OSA – ve vztahu k obci

23. 04. 1997        

vydání stavebního povolení Drážním úřadem v Letohradě na vybudování zastávky ČD – Čermná nad Orlicí, vybudování zastávky podpořeno podpisy 212 občanů z obce;

17. 05. 2017

telefonicky osloven starosta obce technologem dopravy KHK Bc. Rostislavem Vašíčkem, zda obec souhlasí s přesunem zastávky do lokality „k posádce“, starosta požádal o shrnutí e-mailem (1)

17. 05. 2017        

starosta upozorňuje zastupitele pověřeného ke zpracování územního plánu, že se jeví reálně vybudování železniční zastávky v lokalitě „k posádce“, přeposílá e-mail od Bc. Vašíčka; původně záměr zastávku z nového územního plánu vypustit;

28. 06. 2017        

záměr Královéhradeckého kraje o přesunu železniční zastávky do lokality „k posádce“ je projednán Zastupitelstvem obce – viz zápis ze zasedání http://cermna.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=780 (2)

27. 07. 2017

schůzka starostů obcí v městském kině v Borohrádku vyvolaná společností SUDOP Praha, a. s. za přítomnosti investora akce – Správou železniční dopravní cesty; informace ze schůzky: zrušení dvou přejezdů mezi Plchůvkami a Čermnou, rušení jednoho přejezdu mezi Čermnou a Borohrádkem, vybudování nadjezdu ve směru Korunka a Dolní Jelení, vybudování nové železniční zastávky v lokalitě „k posádce“, rušení stávající zastávky, demolice nádražní budovy případně umístění drážních technologií v ní; reakce přímo na schůzce: nesouhlas s demolicí drážní budovy, vybudování doprovodných staveb na nové zastávce (stání pro kola, parkoviště pro auta); prezentace představená na schůzce – ZDE;

14. 08. 2017

předání dopisu adresovanému starostovi obce a Zastupitelstvu obce obyvateli Korunky a Rybárny – znění dopisu k dispozici – ZDE; diskuze se zástupci obyvatel Korunky a Rybárny, předložen návrh cyklostezky a zřízení služby „radio taxi“;

17. 08. 2017

podstoupen dopis obyvatel Korunky a Rybárny projektantovi akce; sdělení nesouhlasu s rušením stávající zastávky, návrh řešení v podobě vybudování cyklostezky (nákres viz ZDE) a zřízení služby „radio taxi“; sdělen nesouhlas s rušením stávající budovy železniční stanice (historické hledisko, unikátní vnitřní vybavení, …) – sdělen požadavek občanů Korunky a Rybárny na zřízení železničního muzea, či jiné využití budovy; požadavek na zaslání podrobnějších nákresů nadjezdu;

17. 09. 2017        

předložen návrh obyvatelky Korunky s řešením nadjezdu, který by směřoval směrem na Malou Čermnou (severní varianta); návrh podstoupen projektantovi, který jej zapracoval;

18. 09. 2017

podpoření návrhu obyvatelky Korunky obyvatelem Korunky s upřesněním problematiky řešení nadjezdu, návrh varianty automatických závor; žádost o podávání aktuálních informací;

18. 09. 2017

předložení dalších návrhů projektantovi akce – varianty nadjezdu, zabezpečení nadjezdu proti námraze, možnost vybudování automatických závor;

04. 10. 2017

projednání dopisu obyvatel Korunky a Rybárny ze dne 14. srpna na veřejném zasedání Zastupitelstva obce, znovu projednání celé problematiky – bez reakcí, nikdo ze signatářů dopisu na zasedání nepřichází;

05. 10. 2017

reakce projektanta akce na zaslané připomínky – informace, že investor stavby pracuje se státními, resp. evropskými prostředky se striktními pravidly – nemožnost vybudování cyklostezky; výpravní budova zůstane zachována – přízemí bude sloužit k umístění drážních technologií, v patře musí dojít ke zrušení bytů (překročení     hlukových limitů, nemožnost klasického sociálního zařízení bytu nad drážními technologiemi – nebezpečí vyplavení); patro možné využít pro administrativní účely či pro zřízení muzea – nutný dlouhodobý pronájem; v případě nevyužití patra – zřejmě požadavek od Správy osobních nádražní na snížení budovy o nevyužité patro; zaslaná severní varianta nadjezdu; připuštění možnosti zachování přejezdu v případě závažných důvodů  bránících vybudování nadjezdu;

23. 10. 2017        

uveřejnění článku ve Zpravodaji obce č. 3/2017 – Modernizace traťového úseku železnice Týniště nad Orlicí – Choceň (datům vydání na webových stránkách obce, tištěná verze ve schránkách všech domácností obce cca do 10 dnů); číslo zpravodaje se stažení ZDE;

24. 10. 2017

zaslání odpovědi na dopis signatářům dopisu ze dne 14. srpna 2017 – celé znění dopisu ZDE;

24. 10. 2017

schůzka vyvolaná starostou obce s projektantem a zástupcem investora na obecním úřadě ve Velké Čermné; trvání na vybudování souběžné komunikace s tratí mezi stanicí a novou zastávkou („cyklostezka“); diskutování možnosti automatických závor – požadavek starosty obce o zaslání statistiky nehod na železničním přejezdu ve stanici; zopakování osudu výpravní budovy (drážní technologie, rušení bytů, požadavek na snížení patra v případě nevyužití);

06. 11. 2017

schůzka ze zástupci obyvatel Korunky a Rybárny na obecním úřadě – nesouhlas se zastávkou „u posádky“, příprava dopisu a nesouhlasu s rušením stávající zastávky adresovanému KHK, SUDOP, SŽDC; starosta informuje, že SŽDC s největší pravděpodobností podpoří pouze jednu zastávku v obci; drážní budova bude sloužit pouze pro umístění drážních technologií – ne pro odbavování osob (bez výdeje jízdenek, bez čekárny); pravděpodobně by pak byla vybudována nová zastávka ve stávající pozici; informace – nebude-li využito patro obcí, dojde ke snížení budovy; podpořena varianta nadjezdu směrem na Malou Čermnou (severní varianta); prosba starosty obce o předání uvedených informací občanům, kteří podpisem budou vyjadřovat svůj nesouhlas;

07. 11. 2017 

informace projektanta akce o proběhlé schůzce – nesouhlas s rušením stávajícího nádraží, zvážení možnosti obou zastávek; dotaz na výši nájmu patra budovy;

11. 11. 2017

obyvatelem obce zaslána třetí varianta řešení nadjezdu – viz odkaz ZDE;

13. 11. 2017

odpověď projektanta na dotaz ze 7. listopadu 2017 – studie proveditelnosti po ekonomickém posouzení byla schválena s jedním zastavením v Čermné, a to na nové zastávce; dvě zastavení je novum vybočující ze zadání investora, ale bude prověřeno a budou zjištěny názory dotčených subjektů; výši nájmu je třeba domluvit s investorem;

14. 11. 2017

telefonický rozhovor a osobní jednání s obyvatelem Nové Vsi – vše od začátku prodiskutováno, nabídnuta služba „radio taxi“;

14. 11. 2017

shrnutí otázek týkajících se dané problematiky, jejich zaslání projektantovi a investorovi akce (3); pozvánka projektanta a investora na mimořádné zasedání zastupitelstva obce na středu 22. listopadu 2017;

15. 11. 2017

svolání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce na středu 22. listopadu od 18:00 hodin do hasičské zbrojnice v Malé Čermné;

15. 11. 2017

předložení v kopii nesouhlasu občanů se zrušením nástupu a výstupu v nádraží Čermná nad Orlicí – listopad 2017 a Připomínek občanů k „modernizaci traťového úseku železniční trati č. 020, v úseku Týniště nad Orlicí – Choceň“ – viz odkaz ZDE;

20. 11. 2017

jednání starosty obce na Krajském úřadě KHK ohledně nesouhlasu občanů se zrušením nástupu a výstupu v nádraží Čermná nad Orlicí, pozvání zástupců kraje na mimořádné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. listopadu 2017;

22. 11. 2017

mimořádné zasedání zastupitelstva obce svolané na základě nesouhlasu občanů se zrušením nástupu a výstupu v nádraží Čermná nad Orlicí; ze strany projektanta, investora a objednatele dopravy znovu zopakováno, že je možné pouze jedno zastavení v obci, zastupitelstvo se svým usnesením přiklání k variantě zastávky v lokalitě „u posádky“; varianta dvou zastávek není podporována, podpora je podmíněna studií proveditelnosti; zápis k dispozici – ZDE, zvukový záznam z jednání k dispozici – ZDE;

09. 12. 2017

otištění článku v rychnovském Deníku – Historické nádraží v Čermné budí vášně - odkaz ZDE;

13. 12. 2017

XIX. veřejné zasedání zastupitelstva obce – připomínky k zápisu z mimořádného zasedání zastupitelstva obce; usnesení o zveřejnění zvukového záznamu z jednání zastupitelstva;

21. 12. 2017

zveřejnění zvukového záznamu z XVIII. mimořádného zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce v sekci: „Modernizace trati“ – zvukový záznam k dispozici ZDE;

22. 12. 2017

zasedání osadního výboru Číčová - vysvětlení postojů obce k modernizaci traťového úseku obyvatelům Číčové prostřednictvím starosty obce;

11. 01. 2018

zaslán požadavek na SŽDC o prověření možnosti vybudování doprovodné budovy na zastávce „u posádky“, která bude splňovat parametry uzavřené (vytápěné) čekárny se sociálním zařízením – z důvodu zrušení v současné pozici;

15. 01. 2018

odpověď investora akce na dotaz ze dne 11. ledna 2018 (4);

17. 01. 2018

naplánovaná schůzka s náměstkem hejtmana KHK pro dopravu Mgr. Martinem Červíčkem – schůzka přeložena na 23. ledna 2018; žádost společnosti SUDOP Praha o vyjádření ke stavbě – k dispozici ZDE; současně s tím zaslaná i situace nově navrhované zastávky – ZDE a nadjezdu – ZDE;

22. 01. 2018

zaslány připomínky občana Nové Vsi k jednání s náměstkem hejtmana dne 23. ledna 2018;

23. 01. 2018

schůzka na obecním úřadě s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast dopravy Mgr. Martinem Červíčkem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Tomášem Jurčekem, obyvatelem Nové Vsi a autorkami dopisu adresovaného Královéhradeckému kraji; zásadní změna v postoji Královéhradeckého kraje, jakožto objednatele dopravy; Královéhradecký kraj, po jednání s Pardubickým krajem, bude usilovat o dvojí zastavení v obci Čermná nad Orlicí – na nově zřízené zastávce v Malé Čermné „u posádky“ a ve stávající železniční stanici; s touto žádostí se KHK obrátí na investora SŽDC;

24. 01. 2018

vyjádření náměstka hejtmana KHK k připomínkám občanů k „modernizaci traťového úseku železniční trati č. 020 Týniště nad Orlicí – Choceň“ ze dne 15. listopadu 2017 (k dispozici ZDE) a 6. prosince 2017 (tyto připomínky nebyly obci dodány); vyjádření k dispozici – ZDE;

28. 01. 2018

Článek otištěný v Rychnovském deníku - Zástupci kraje přislibili, že se zasadí o zachování nádraží - odkaz ZDE

07. 02. 2018

informace z FB profilu Mgr. Martina Červíčka o jednání s generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty Ing. Pavlem Surým – citace: „S kolegou jsme odjížděli s příslibem vybudování 3 nových zastávek: Obědovice, Nepasice a Čermná nad Orlicí, …“;

13. 02. 2018

vyjádření obce k žádosti společnosti SUDOP Praha ze dne 17. ledna 2018 – sdělení stanoviska obce Čermná nad Orlicí (k dispozici ZDE);

------------------------------------------------- 

(1)

Dobrý den,

v návaznosti na náš telefonický rozhovor posílám další informace ohledně zastávky v Čermné nad Orlicí – přesun do lokality „k posádce“, v souladu s územním plánem Vaší obce. V současné době probíhá příprava Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí – Choceň“. Zpracování dokumentace se předpokládá během letošního roku.

Z hlediska objednávky železniční dopravy by v případě přesunu zastávky došlo k výraznému zvýšení atraktivity – zastávka by byla v docházkové vzdálenosti pro výrazně větší počet obyvatel obce. Z tohoto důvodu přesun podporujeme a v případě realizace bychom usilovali o zvýšení frekvence spojů a dosažení intervalu 60 minut ve špičce pracovních dnů a 120 minut v sedlech pracovních dnů a o víkendech (tj. zastavování všech regionálních vlaků).

Naopak při ponechání zastavování v současné poloze navýšení počtu spojů nepředpokládáme – vzhledem k poloze stanice nelze očekávat výraznější zvýšení počtu cestujících.

Zastavování v obou zastávkách (v přesunuté i stávající) není možné, protože by došlo k prodloužení jízdních dob – jedná se o napojení oblasti Týnišťska, Opočna, Nového Města nad Metují a Náchoda na železniční koridor v Chocni, vlaky jsou vázány přípoji v Chocni i Týništi nad Orlicí.

V příloze posílám grafické znázornění docházkových vzdáleností stávajícího a přesunutého stavu

Současný stav:

Docházková vzdálenost (do 1km) – Korunka, menší část Malé Čermné

Hraniční docházková vzdálenost (do 2 km) – zbytek Malé Čermné, Číčová

Mimo docházkovou vzdálenost – (nad 2 km) – Velká Čermná

V případě přesunu:

Docházková vzdálenost (do 1km) – Malá Čermná

Hraniční docházková vzdálenost (do 2 km) – Korunka, Velká Čermná

Mimo docházkovou vzdálenost – (nad 2 km) – Číčová

Přesunem dojde k výraznému zlepšení pro Malou Čermnou a ke zlepšení i pro Velkou Čermnou, což je rozhodující část obyvatel obce.

Chtěl bych Vás požádat o stanovisko Vaší obce, pokud by to bylo možné, tak v termínu do 16.6.2017.

 

S pozdravem

Bc. Rostislav Vašíček

Technolog veřejné dopravy

Královéhradecký kraj

Odbor dopravy

Oddělení dopravní obslužnosti

 

(2)

bod zápisu – č. 15

Schválení záměru Královéhradeckého kraje o přesunu železniční zastávky do lokality „k posádce“, v souladu s územním plánem obce (existence zvukového záznamu).

Starosta vysvětlil přítomným, že v současné době probíhá příprava Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí – Choceň“. Zpracování dokumentace se předpokládá během letošního roku. Uvažuje se o přesunu současné železniční stanice do lokality „k posádce“, dle schváleného územního plánu. Došlo by k výraznému zvýšení atraktivity, zastávka by byla v docházkové vzdálenosti pro výrazně vyšší počet obyvatel obce a v případě realizace by došlo k navýšení frekvence spojů. Původní zastávka by zůstala zachována, ale nebylo by možné zastavování v obou zastávkách z důvodu prodloužení jízdních dob. Starosta požádal o vyjádření a schválení záměru KK.

Diskuse: Zastupitelé i občané měli různé připomínky k výhodám a nevýhodám předkládaného záměru, zvláště pro občany Korunky a Číčové by bylo přijatelnější ponechat zastavování na obou zastávkách. Starosta zdůraznil, že se v současné době jedná pouze o schválení záměru na přesun zastávky ze současné polohy do lokality „k posádce“ v souladu s územním plánem, nepředpokládá se realizace v nejbližší době a připustil možnost budoucích jednání o našich podmínkách a požadavcích.

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Královéhradeckého kraje, odboru dopravy na přesun železniční zastávky ze současné polohy do lokality „k posádce“, v souladu s územním plánem obce.

Hlasování:11 pro, 1 proti, 1 se zdržel

 

(3)

1. Jaká je pravděpodobnost realizace?

2. Jaký je případný termín realizace a doba trvání vlastní realizace?

3. Kdo je iniciátorem přesunu zastávky do lokality „k posádce“? pozn. obec je dle předloženého iniciátorem vytvoření nové zastávky do lokality „k posádce“ s vědomím, že nebude možné zastavovat v obou zastávkách;

4. Jaké jsou důvody přesunu zastávky do lokality „k posádce“?

5. Je možné zachování stávající zastávky (nádraží) a vybudování nové zastávky v lokalitě „k posádce“?

6. Zůstane-li zachována stávající zastávka a nová se nebude budovat:

 • a) co bude se stávající drážní budovou;
 • b) bude stávající budova sloužit k odbavování osob – prodej jízdenek, vytopená čekárna, funkce kolárny;
 • c) nebude-li možné výše uvedené, jak bude vypadat zastávka ve stávající pozici?
 • d) jak bude řešeno stání pro kola a parkoviště pro osobní automobily?
 • e) dojde k navýšení spojů?

7. Dojde-li k přesunu stávající zastávky do lokality „k posádce“, tedy ke zrušení původní zastávky:

 • a) jak bude stávající zastávka vypadat?
 • b) jak bude řešeno stání pro kola a parkoviště pro osobní automobily?
 • c) bude vybudována obslužná komunikace podél trati od zrušené zastávky?
 • d) dojde k navýšení spojů?

8. Bude-li zachována stávající zastávka a vybudována nová v lokalitě „k posádce“

 • a) bude stejné řešení jako v bodech 6a až 6d a 7a až 7c?
 • b) budou spoje zastavovat v obou zastávkách nebo pouze v jedné?
 • c) bude vybudována obslužná komunikace mezi oběma zastávkami?

(4)

přesunem místa zastavení ze železniční stanice Čermná nad Orlicí do zastávky v lokalitě „ posádka“ ve stavbě „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo)  - Choceň“ se mění i vybavenost místa zastavení dle vyhlášky 177/1995 Sb., §21. V železniční stanici se počítá s přestupy (tedy i předpokládaným pobytem cestujících čekajících na přípoj) a tomu odpovídá vybavení. Na zastávce se předpokládá pouze výstup a nástup cestujících viz §21 zmíněné vyhlášky:

§ 21

Vybavenost železniční stanice a železniční zastávky

(1) Železniční stanice pro provozování veřejné drážní osobní dopravy musí být vybaveny

a) nástupišti,

b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy,

c) hygienickým zařízením,

d) informačním systémem o příjezdu a odjezdu vlaků, elektronický informační systém musí být zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností orientace,

e) orientačními značkami o přístupu k vlakům, včetně hmatového nebo akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností orientace,

f) bezbariérovým přístupem do prostorů a zařízení sloužících cestujícím,

g) osvětlením prostor pro cestující.

(2) Železniční zastávky musí být vybaveny

a) nástupišti,

b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy, případně pro odbavování cestujících,

c) bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

d) osvětlením prostor pro cestující.

Věta „Vycházím tak z Vašeho tvrzení, že dojde-li ke zrušení objektu díky realizaci stavby, bude objekt nahrazen.“ – je vytržena z kontextu.

Co lze nahradit a jak bude vybavena zastávka bylo řečeno i na vašem XVIII mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva dne 22.11.2017.

Lze nahradit a zdůvodnit parkoviště, stojan pro kola, tedy vybavení k dostupnosti zastávky, které je i v současné ŽST. Nenahrazujeme železniční stanici za železniční stanici, ale za zastávku a tomu odpovídá i vybavenost. Při prezentaci na zasedání bylo jasně řečeno, že ani kdyby místo zastavení zůstalo v současné stanici nebude k dispozici uzavřená vytápěná čekárna. Na ostrovní nástupiště by se přicházelo podchodem, jehož součástí by byl přístřešek, který splní podmínku prostor pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy. Sociální zařízení by bylo zachováno. Stanice ani zastávka po instalaci nového zabezpečovacího zařízení nebude obsazena pracovníky SŽDC. Pro výstavbu budovy, která by byla součástí železniční stavby a splňovala by parametry uzavřené (vytápěné) čekárny se sociálním zařízením na zastávce, jsem nenašla podporu ve vyhláškách, směrnicích.

Dotazy vznesenými v rámci SŽDC ohledně uzavřené vytápěné čekárny se sociálním zařízením na nově budované zastávce jsem se dostala k možnému řešení, které by znamenalo sdruženou investici. Budova by musela být investicí obce a poté jejím majetkem.

Mgr. David Joska | 15.11.2017 v 13:22

Komentáře

Přidávat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé.

Vyhledávání

Rychlé kontakty

Obecní úřad
Kancelář: 494 388 130
Starosta: 777 658 203
obec@cermna-n-orl.cz
starosta@cermna-n-orl.cz

Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky obce Čermná n. Orl.

Uživatelské menu

Pro zpřístupnění dalších možností a funkcí se prosím přihlašte.

Přihlášení Nová registrace

Statistika měření

 • Teplota:  °C
 • Vlhkost:  %
 • Rosný bod:  °C

Změřeno .

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

« Předchozí měsíc srpen 2022 Další měsíc »

Užitečné odkazy