Znak obce Čermná nad Orlicí
oficiální webové stránky obce

Hlavní menu

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

01) Oficiální název 

Obec Čermná nad Orlicí

02) Důvod a způsob založení

Obec Čermná nad Orlicí vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním Obce Čermná nad Orlicí je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

03) Organizační struktura

Obec Čermná má volené Zastupitelstvo obce (15 členů), Radu obce (5 členů), uvolněného starostu a neuvolněného místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory: Finanční, Kontrolní a Samosprávný Číčová. Rada obce zřídila komise: Životního prostředí, Kulturně-školskou, Sociální, Stavební a územního plánování a Majetkovou

04) Kontaktní spojení

Adresa
Obec Čermná nad Orlicí
Velká Čermná 6
517 25 Čermná nad Orlicí

Telefon
+420 494 388 130 (tel, fax, spojovatelka)
+420 494 388 160 (starosta)
+420 777 658 203 (mobilní telefon - starosta)

E-mail
obec@oucermna.cz
obec@cermna-n-orl.cz

Internetová stránka
www.cermna-n-orl.cz

Datová schránka
spybe5d

05) Bankovní spojení - čísla účtů

Komerční banka: 4025571/0100
Česká spořitelna: 1240060349/0800

06) Identifikační číslo - IČ

00274798

07) Daňové identifikační číslo - DIČ

CZ00274798

08) Rozpočet 

Informace k rozpočtům naleznete v následující sekci - ROZPOČET.

09) Žádosti o informace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 sb., můžete získat následujícími cestami:

 • písemně: Obec Čermná nad Orlicí, Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí
 • osobně: v úředních hodinách
 • telefonicky: +420 494 388 160, +420 494 388 130, +420 777 658 203 (starosta obce)
 • e-mailem: obec@cermna-n-orl.cz, obec@oucermna.cz
 • prostřednictvím e-podatelny: e-podatelna
 • prostřednictvím datových schránek: spybe5d

10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • písemně: Obec Čermná nad Orlicí, Velká Čermná 6, 517 25 Čermná nad Orlicí
 • osobně: v úředních hodinách
 • e-mailem: obec@cermna-n-orl.cz, obec@oucermna.cz
 • elektronickým podáním prostřednictvím: e-podatelny
 • telefonicky: +420 494 388 160, +420 494 388 130, +420 777 658 203 (starosta obce)
 • prostřednictvím datových schránek: spybe5d

11) Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 sb., O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 337/1992 sb., O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání §16 zákona č. 106/1999 sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12) Formuláře

Obec Čermná nad Orlicí nevydala žádné závazné vzorky formulářů pro podání žádostí. Se základními formuláři se můžete setkat zde, případně formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

13) Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky. O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky. Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

14) Nejdůležitější předpisy

Obec se řídí těmito nejdůležitějšími předpisy:

 • Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
 • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na webové adrese portal.gov.cz.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. Obecní úřad může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada je příjmem obecního rozpočtu.

 • úhrada za práci: zdarma
 • poštovné: dle sazebníku České pošty a.s.

16) Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva na úřední desce obce

17) Seznam organizací zřizovaných obcí

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, zřízených a jiných organizací, které jsou obcí Čermná nad Orlicí zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na obecní rozpočet:

 • Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí
  sídlo: Malá Čermná 140, 517 25 Čermná nad Orlicí
  IČ: 75017971

Vyhledávání

Rychlé kontakty

Obecní úřad
Kancelář: 494 388 130
Starosta: 777 658 203
obec@cermna-n-orl.cz
starosta@cermna-n-orl.cz

Úřední deska

Elektronická podoba úřední desky obce Čermná n. Orl.

Uživatelské menu

Pro zpřístupnění dalších možností a funkcí se prosím přihlašte.

Přihlášení Nová registrace

Statistika měření

 • Teplota:  °C
 • Vlhkost:  %
 • Rosný bod:  °C

Změřeno .

Kalendář akcí

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

« Předchozí měsíc srpen 2022 Další měsíc »

Užitečné odkazy